Hasta la cabeza de arriba

Fins al cap d’amunt

Altres expressions en espanyol "Catalanitzat":